ZAKŁAD NEUROBIOLOGII

Realizowane przedmioty

1.Neurobiologia

Przedmiot fakultatywny dla kierunków:

Fizjoterapia, I rok (studia 2 stopnia)

2. Neurofizjologia

Przedmiot fakultatywny dla kierunków:

Fizjoterapia, III rok (studia 1 stopnia)

WF, II rok (studia 2 stopnia)

3. Neurobiologiczne podstawy motoryczności

Przedmiot fakultatywny dla kierunków:

Wychowanie fizyczne, II rok (studia 2 stopnia)

4. Neurobiologiczne podstawy sterowania ruchem

Przedmiot obligatoryjny dla kierunków:

Sport, III rok (studia 1 stopnia)

Programy oraz regulaminy ćwiczeń, zalecana literatura

NPM - neurobiologiczne podstawy motoryczności

NPSR - neurobiologiczne podstawy sterowania ruchem

Wykłady monograficzne

1. Biologia procesów starzenia się

2. Biologiczne mechanizmy zachowania

3. Plastyczność rozwojowa układu nerwowego człowieka

Kierunek: fizjoterapia, sport, wychowanie fizyczne

Cele nauczania

Celem nauczania przedmiotów realizowanych w Zakładzie Neurobiologii jest przedstawienie studentom procesów sterowania przebiegiem ruchów w oparciu o strukturę i czynność układów nerwowego i mięśniowego. Każda forma aktywności ruchowej człowieka jest wynikiem działania układu nerwowego, który jest miejscem powstania idei ruchu, opracowania planu ruchu, a następnie realizacji tego planu na drodze pobudzania mięśni szkieletowych do skurczu. Dlatego poznanie podstawowych mechanizmów i kolejnych etapów tych zjawisk rozszerza podstawowe wiadomości studenta o biologii ruchu i aktywności fizycznej. Celem przedmiotu jest także wykazanie wpływu wysiłku fizycznego i systematycznego treningu na strukturę i czynność tkanki mięśniowej szkieletowej oraz wyjaśnienie roli, jaką odgrywa układ nerwowy w procesach treningu.

Rozszerzenie treści programowych na kierunku fizjoterapia ma na celu zapoznanie studentów fizjoterapii z podstawami elektrofizjologii i innymi metodami badań układu nerwowego, z mechanizmami plastyczności układu nerwowego i mięśniowego oraz wyjaśnienie znaczenia tych mechanizmów w procesach rehabilitacji.

Proponowane cykle wykładów monograficznych obejmują (1) problematykę przyczyn i następstw starzenia się organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w układach nerwowym i mięśniowym, w tym choroby neurodegeneracyjne OUN oraz (2) ośrodkowe mechanizmy i uwarunkowania zachowań człowieka od prostych zachowań ruchowych po złożone czynności planowania i myślenia

Wykłady i ćwiczenia

Wykłady obejmują podstawy teoretyczne najważniejszych zagadnień zawartych w programach dla poszczególnych kierunków.

Ćwiczenia realizowane są w dwóch pracowniach: mikroskopowej i elektrofizjologicznej.

 • mikroskopowa obserwacja struktury komórki nerwowej
 • komputerowa demonstracja potencjałów czynnościowych i postsynaptycznych rejestrowanych z neuronów rdzenia kręgowego
 • obserwacja mikroskopowa i makroskopowa preparatów z różnych okolic ośrodkowego układu nerwowego oraz lokalizacja i znaczenie czynnościowe podstawowych ośrodków nerwowych
 • mikroskopowa obserwacja barwionych skrawków tkanki mięśniowej i włókien jednostek ruchowych
 • komputerowa demonstracja przebiegów skurczów jednostek ruchowych, identyfikacja typów jednostek ruchowych, obliczanie parametrów skurczu
 • rejestracja elektromiogramu, przy różnym poziomie siły skurczu, z mięsni kończyn - za pomocą elektrod powierzchownych
 • wyznaczanie krzywej siła-częstotliwość dla jednostek ruchowych
 • mikroskopowa demonstracja morfologicznych metod badania układu nerwowego
 • demonstracja elektrofizjologicznych metod badania układu nerwowego i mięśniowego
 • obserwacja drżenia fizjologicznego
 • obserwacja odruchów