ZAKŁAD NEUROBIOLOGII

Przedmiot: NEUROFIZJOLOGIA
Fizjoterapia III rok (studia 1 stopnia)
Wychowanie fizyczne II rok (studia 2 stopnia)

PROGRAM ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 1: Budowa i zróżnicowanie neuronów. Elektrofizjologia neuronu

 • budowa komórki nerwowej, ze szczególnym uwzględnieniem błony komórkowej
 • typy neuronów: podział ze względu na budowę i funkcję
 • obserwacja zróżnicowania neuronów w preparatach mikroskopowych
 • transport przez błonę komórkową
 • elektryczna polaryzacja błony komórkowej
 • mechanizm działania i typy kanałów jonowych
 • pompa sodowo-potasowa
 • pobudliwość i pobudzenie
 • potencjał czynnościowy: mechanizm powstawania, fazy, amplituda, czas trwania

Ćwiczenie 2: Przewodnictwo nerwowe. Fizjologia synaps

 • komórki glejowe
 • budowa osłonki mielinowej
 • podział włókien nerwowych ze względu na grubość i osłonki
 • przewodnictwo skokowe i ciągłe
 • przewodnictwo antydromowe i ortodromowe
 • rodzaje i budowa synaps
 • mechanizm przewodnictwa synaptycznego
 • opóźnienie synaptyczne
 • neurotransmitery
 • postsynaptyczne potencjały pobudzające (EPSP) i hamujące (IPSP)
 • powstawanie potencjału czynnościowego w neuronie, rola wzgórka aksonu
 • sumowanie czasowe i przestrzenne
 • hamowanie i torowanie presynaptyczne
 • synapsy elektryczne
 • dywergencja i konwergencja
 • sieci neuronalne
 • kod nerwowy

Ćwiczenie 3: Receptory i czucie

 • rodzaje receptorów i kodowanie informacji czuciowej
 • czucie skórne
 • wyznaczanie pola recepcyjnego
 • wyznaczanie progu pobudliwości receptorów
 • receptory wzroku i słuchu
 • chemoreceptory
 • budowa i czynność wrzeciona mięśniowego
 • budowa i czynność receptora ścięgnistego
 • narząd przedsionkowy: podstawy morfologiczne, znaczenie dla zachowania równowagi
 • badanie czynności narządu równowagi

Ćwiczenie 4: Odruchy rdzeniowe

 • struktura łuku odruchowego
 • motoneurony i interneurony
 • połączenia ośrodkowe włókien aferentnych Ia i II
 • interneurony Ia hamujące
 • badanie odruchu na rozciąganie
 • połączenia ośrodkowe włókien aferentnych Ib
 • interneurony Ib hamujące
 • badanie odwróconego odruchu na rozciąganie
 • odruch zginania
 • udział odruchów rdzeniowych w ruchach dowolnych

REGULAMIN ĆWICZEŃ

 • Ćwiczenia odbywają się w podgrupach, w salach ćwiczeń Zakładu Neurobiologii, w kolejności ustalonej przed rozpoczęciem zajęć.
 • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student traci prawo do zaliczenia zajęć, jeśli liczba nieobecności na wszystkich ćwiczeniach przekracza 30%. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń.
 • Studenci, którzy uzyskali zgodę na indywidualną organizację studiów, zobowiązani są przed rozpoczęciem semestru uzgodnić z prowadzącymi ćwiczenia stały termin odbywania ćwiczeń.
 • Ćwiczenia zgrupowane są w dwa bloki tematyczne, po każdym z nich odbywa się obowiązkowe kolokwium. Na zakończenie ćwiczeń przeprowadzane jest zaliczenie z całości materiału. Podstawę przygotowania stanowią wykłady, ćwiczenia i wskazane piśmiennictwo.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, student może zdać dany materiał u prowadzącego ćwiczenia do dnia poprzedzającego następne kolokwium. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium nie daje prawa do zdawania tej części materiału.
 • Przewidziane są dwa kolokwia z bieżącego materiału, oceniane w skali od 0 do 5 punktów. Zaliczenie końcowe umożliwia uzyskanie 10 punktów.
 • Uzyskanie 10 punktów z obu kolokwiów umożliwia automatyczne zaliczenie przedmiotu z oceną bardzo dobrą.
 • Podstawą oceny zaliczenia przedmiotu w I terminie jest suma punktów:
  • < 11 niedostateczny
  • 11 – 12.5 dostateczny
  • 13 – 14.5 dostateczny+
  • 15 – 16.5 dobry
  • 17 – 18.5 dobry+
  • 19 – bardzo dobry
 • Dodatkowe punkty można uzyskać za obecność na wykładach (1 pkt) oraz obecność na wszystkich kolokwiach (1 pkt) po zaliczeniu końcowym.

ZALECANE PODRĘCZNIKI

 • J. GÓRSKI (RED.) „FIZJOLOGICZNE PODSTAWY WYSIŁKU FIZYCZNEGO”, PZWL WARSZAWA, 2006
  ROZDZIAŁ 1 - PIOTR KRUTKI, JAN CELICHOWSKI „UKŁAD NERWOWY” ROZDZIAŁ 2 - JAN CELICHOWSKI „UKŁAD MIĘŚNIOWY”
 • J. GÓRSKI (RED.) „FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA”, PZWL WARSZAWA, 2010
 • W.F. GANONG „FIZJOLOGIA. PODSTAWY FIZJOLOGII LEKARSKIEJ”, PZWL WARSZAWA, 2007
 • S. KONTUREK „FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA”, ELSEVIER URBAN & PARTNER, WROCŁAW 2007
 • K. GROTTEL, J. CELICHOWSKI „ORGANIZACJA MIĘŚNIA I STEROWANIE RUCHEM. CZ. I. ORGANIZACJA MIĘŚNIA”, AWF POZNAŃ, 2000
 • K. GROTTEL, P. KRUTKI „ORGANIZACJA MIĘŚNIA I STEROWANIE RUCHEM. CZ. II. STEROWANIE RUCHEM”, PWN WARSZAWA-POZNAŃ, 1996
 • BOCHENEK, M. REICHER „ANATOMIA CZŁOWIEKA. T.IV - UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY”, PZWL WARSZAWA, 1989
 • LONGSTAFF „KRÓTKIE WYKŁADY. NEUROBIOLOGIA” PWN WARSZAWA 2002
 • G.G. MATTHEWS „NEUROBIOLOGIA. OD CZĄSTECZEK I KOMÓREK DO UKŁADÓW”, PZWL WARSZAWA, 2000