ZAKŁAD NEUROBIOLOGII

NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY MOTORYCZNOŚCI
Wychowanie fizyczne II rok (studia 2 stopnia)

PROGRAM ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 1: Fizjologia neuronu i synaps

 • budowa komórki nerwowej, ze szczególnym uwzględnieniem błony komórkowej
 • typy neuronów
 • komórki glejowe
 • elektryczna polaryzacja błony komórkowej
 • rozkład jonów wewnątrz i na zewnątrz komórki
 • pojęcie, mechanizm działania i typy kanałów jonowych
 • transport przez błonę komórkową
 • pompa sodowo-potasowa
 • potencjał czynnościowy: mechanizm powstawania, fazy, amplituda, czas trwania
 • budowa osłonki mielinowej
 • podział włókien nerwowych ze względu na grubość i osłonki
 • przewodnictwo skokowe i ciągłe
 • przewodnictwo antydromowe i ortodromowe
 • rodzaje i budowa synaps
 • mechanizm przewodnictwa synaptycznego
 • opóźnienie synaptyczne
 • neurotransmitery
 • postsynaptyczne potencjały pobudzające (EPSP) i hamujące (IPSP)
 • powstawanie potencjału czynnościowego w neuronie, rola wzgórka aksonu
 • sumowanie czasowe i przestrzenne
 • hamowanie i torowanie presynaptyczne
 • dywergencja i konwergencja
 • synapsy elektryczne
 • rejestracje wewnątrzkomórkowe z neuronów

Ćwiczenie 2: Tkanka mięśniowa i mechanizm skurczu

 • unerwienie motoryczne mięśni szkieletowych
 • motoneurony
 • synapsa nerwowo-mięśniowa (płytka motoryczna)
 • morfologia włókien mięśniowych i ich zróżnicowanie
 • ultrastruktura włókna mięśniowego, budowa sarkomeru
 • molekularny mechanizm skurczu włókna mięśniowego
 • przewodnictwo we włóknach mięśniowych
 • fizjologia komórki mięśniowej

Ćwiczenie 3: Jednostki ruchowe

 • dane morfologiczne o strukturze jednostek ruchowych
 • podział jednostek ruchowych
 • charakterystyka różnych typów jednostek
 • test zmęczenia
 • objaw ugięcia
 • czynność jednostek w skurczu dowolnym, rekrutacja i dekrutacja
 • zależność siły jednostek ruchowych od częstotliwości i wzoru pobudzeń
 • elektromiografia – zapis aktywności elektrycznej jednostek ruchowych
 • prawidłowy zapis elektromiograficzny
 • zjawisko drżenia fizjologicznego

Ćwiczenie 4: Rdzeń kręgowy

 • położenie i budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego
 • budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego
 • istota biała i istota szara
 • komórki nerwowe rogu tylnego, istoty pośredniej i rogu przedniego
 • ośrodki autonomiczne w rdzeniu kręgowym
 • wybrane drogi wstępujące (czuciowe) rdzenia kręgowego: droga rdzeniowo-wzgórzowa boczna i przednia, droga rdzeniowo-opuszkowa (pęczek smukły i klinowaty), droga rdzeniowo-móżdżkowa przednia i tylna
 • wybrane drogi zstępujące (ruchowe) rdzenia kręgowego: droga korowo-rdzeniowa, droga czerwienno-rdzeniowa, droga przedsionkowo-rdzeniowa przyśrodkowa i boczna
 • znaczenie rdzenia kręgowego dla ruchu

Ćwiczenie 5: Pień mózgu i móżdżek

 • budowa zewnętrzna i wewnętrzna pnia mózgu (rdzeń przedłużony, most, śródmózgowie)
 • nerwy czaszkowe i ich jądra ruchowe, czuciowe i autonomiczne
 • jądro smukłe i klinowate, jądro dolne oliwki, jądro czerwienne oraz ich połączenia aferentne i eferentne
 • twór siatkowaty pnia mózgu
 • rola pnia mózgu w sterowaniu ruchem
 • budowa makroskopowa móżdżku
 • budowa mikroskopowa móżdżku (struktura warstwowa kory, istota biała, włókna nerwowe, jądra móżdżku)
 • połączenia móżdżku (drogi doprowadzające i odprowadzające związane z ruchem, szczególne znaczenie połączeń z narządem równowagi)
 • funkcje i czynność móżdżku
 • zaburzenia czynności motorycznych wynikające z uszkodzeń móżdżku

Ćwiczenie 6: Półkule mózgu

 • wzgórze: położenie i rola
 • budowa zewnętrzna półkul mózgu
 • organizacja wewnętrzna półkul (kora mózgu, jądra podkorowe, istota biała, rodzaje włókien)
 • budowa mikroskopowa kory nowej (neocortex)
 • cytoarchitektonika kory ruchowej
 • lokalizacja czynności w korze mózgu (pola rzutowania)
 • korowe ośrodki ruchowe i programowanie ruchów dowolnych
 • położenie i rola jąder podstawnych
 • układ limbiczny
 • kora kojarzeniowa i wyższe czynności nerwowe

REGULAMIN ĆWICZEŃ

 • Ćwiczenia odbywają się w podgrupach, w salach ćwiczeń Zakładu Neurobiologii, w kolejności ustalonej przed rozpoczęciem zajęć.
 • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student traci prawo do zaliczenia zajęć, jeśli liczba nieobecności na wszystkich ćwiczeniach przekracza 30%. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń.
 • Studenci, którzy uzyskali zgodę na indywidualną organizację studiów, zobowiązani są przed rozpoczęciem semestru uzgodnić z prowadzącymi ćwiczenia stały termin odbywania ćwiczeń.
 • Na zakończenie ćwiczeń przeprowadzane jest zaliczenie z całości materiału. Podstawę przygotowania stanowią wykłady, ćwiczenia i wskazane piśmiennictwo.
 • Podstawą oceny zaliczenia przedmiotu w I terminie jest suma punktów uzyskana na sprawdzianie końcowym, ocenianym w skali od 0 do 20 punktów:
  • < 11 niedostateczny
  • 11 – 12.5 dostateczny
  • 13 – 14.5 dostateczny+
  • 15 – 16.5 dobry
  • 17 – 18.5 dobry+
  • 19 – bardzo dobry
 • Dodatkowe punkty można uzyskać za obecność na wykładach (1 pkt) oraz obecność na wszystkich ćwiczeniach (1 pkt).

ZALECANE PODRĘCZNIKI

 • J. GÓRSKI (RED.) „FIZJOLOGICZNE PODSTAWY WYSIŁKU FIZYCZNEGO”, PZWL WARSZAWA, 2006
  ROZDZIAŁ 1 - PIOTR KRUTKI, JAN CELICHOWSKI „UKŁAD NERWOWY” ROZDZIAŁ 2 - JAN CELICHOWSKI „UKŁAD MIĘŚNIOWY”
 • J. GÓRSKI (RED.) „FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA”, PZWL WARSZAWA, 2010
 • W.F. GANONG „FIZJOLOGIA. PODSTAWY FIZJOLOGII LEKARSKIEJ”, PZWL WARSZAWA, 2007
 • S. KONTUREK „FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA”, ELSEVIER URBAN & PARTNER, WROCŁAW 2007
 • K. GROTTEL, J. CELICHOWSKI „ORGANIZACJA MIĘŚNIA I STEROWANIE RUCHEM. CZ. I. ORGANIZACJA MIĘŚNIA”, AWF POZNAŃ, 2000
 • K. GROTTEL, P. KRUTKI „ORGANIZACJA MIĘŚNIA I STEROWANIE RUCHEM. CZ. II. STEROWANIE RUCHEM”, PWN WARSZAWA-POZNAŃ, 1996
 • BOCHENEK, M. REICHER „ANATOMIA CZŁOWIEKA. T.IV - UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY”, PZWL WARSZAWA, 1989
 • LONGSTAFF „KRÓTKIE WYKŁADY. NEUROBIOLOGIA” PWN WARSZAWA 2002
 • G.G. MATTHEWS „NEUROBIOLOGIA. OD CZĄSTECZEK I KOMÓREK DO UKŁADÓW”, PZWL WARSZAWA, 2000